Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe wyłącznie w przypadku spadku otwartego po 30 czerwca 1984 roku.

Wymagane dokumenty:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, w przypadku osób, które zmieniły nazwisko,
  • testament spadkodawcy jeżeli spadkodawca go sporządził (w tym również testamenty zmienione i odwołane),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, w wypadku dziedziczenia małżonka spadkodawcy,
  • zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego,
  • numer księgi wieczystej w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, praw użytkowania wieczystego nieruchomości, lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta,
  • w wypadku konieczności sporządzenia spisu inwentarza lista składników majątkowych wchodzących w skład spadku na dzień jego otwarcia (aktywa i pasywa),
  • dane stawających do aktu z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL.

Informacje o opłatach

Linki: