Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wymagane dokumenty:

 • dane stron z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL oraz w wypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej numer NIP,
 • w wypadku osób prawnych dane reprezentanta z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL, numer KRS, numer REGON i NIP,
 • pełnomocnictwo w wypadku działania pełnomocnika, w sytuacji udzielenia pełnomocnictwa poza granicami Polski konieczne jest sporządzenie go u notariusza, opatrzenie klauzulą Apostille oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski,
 • podstawa nabycia np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia wspólności zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku,
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób,
 • cena sprzedaży i warunki jej zapłaty, terminy i kwoty oraz wskazanie numeru rachunku bankowego,
 • data wydania lokalu,
 • umowa kredytowa w przypadku zakupu kredytowanego przez bank,
 • umowa majątkowa małżeńska w wypadku jej zawarcia.

Informacje o opłatach

Linki: