Mediacje

Mediacja to metoda ugodowego, poufnego, dobrowolnego rozwiązywania konfliktu przez same strony, z udziałem bezstronnego mediatora, który pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia.

Mediacja może być prowadzona na mocy skierowania stron postępowania sądowego do mediacji przez sąd, jak również na podstawie umowy o mediację.

Prowadzimy mediacje we wszelkich sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, w tym w szczególności takich jak:

 1. mediacje w sporach związanych ze współwłasnością nieruchomości

  - mające na celu określenie podziału nieruchomości do korzystania; rozliczenia pożytków i nakładów, sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości;
 2. mediacje w sprawach o przeniesienie własności nieruchomości

  - w sprawach o wykonanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących;
 3. mediacje w sprawach o podział majątku wspólnego

  - podział majątku po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej, rozliczanie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie;
 4. mediacje w sprawach o związanych z dziedziczeniem spadków

  - w sprawach o dział spadku, zachowek, o wykonanie zapisów, spłatę długów spadkowych, egzekucję należności wchodzących w skład spadku;
 5. mediacje w sprawach korzystania z cudzej własności

  - w zakresie ustanowienia służebności czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie;
 6. mediacje w sprawach o rozwód

  - mające na celu szybkie przeprowadzenie sprawy w sądzie oraz określenie wzajemnych relacji po ustaniu małżeństwa (alimenty, podział majątku, opieka nad dziećmi itp.);
 7. mediacje w sprawach o alimenty

  - mające na celu określenia sposobu wykonywania obowiązku alimentacyjnego w rodzinie a także pomiędzy byłymi małżonkami;
 8. mediacje w sprawach gospodarczych

  - wszelkie spory wynikające z umów i innych zdarzeń prawnych pomiędzy przedsiębiorcami, także w zakresie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami.

Naszą działalność w zakresie mediacji prowadzimy w ramach Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zalety mediacji

 1. mediacja jest zdecydowanie mniej kosztowna niż proces sądowy, nie generuje kosztów opinii biegłych, w wypadku zakończenia mediacji ugodą następuje zwrot przez sąd 75% wysokości kosztów opłaty sądowej,
 2. mediacja jest szybsza niż proces sądowy, to od stron zależy jak szybko i jak często chcą się spotykać i uczestniczyć w mediacji, to strony decydują o czasie, miejscu i sposobie prowadzenia rozmów,
 3. strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu, każde ze stron może zrezygnować z części żądań, zaś orzeczenie sądu może nie satysfakcjonować żadnej ze stron,
 4. mediacja daje możliwość kompleksowego załatwienia różnych spraw (sąd związany jest granicami pozwu),
 5. zasadą mediacji jest poufność,
 6. mediacja może być szansą na pojednanie i naprawienie wzajemnych relacji,
 7. ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd, po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem egzekucyjnym.

Koszty mediacji

Koszty mediacji ze skierowania sądu określone są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150,00 złotych i nie więcej niż 2.000,00 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Ponadto zwrotowi podlegają także udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji wskazane w § 3 powołanego rozporządzenia.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150,00 złotych, a za każde kolejne – 100,00 złotych, łącznie nie więcej niż 450,00 złotych.

Koszty mediacji umownej ustalane są indywidualnie w umowie o mediację.