Kancelaria Notarialna M.Dąbrowska & J.Szeszkowska

Jesteśmy notariuszami z dwudziestoletnią praktyką zawodową w notariacie. Od 2007 roku prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej niezmiennie w tej samej lokalizacji w ścisłym centrum Warszawy. Dokonujemy czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariusza. Udzielamy informacji i wyjaśnień indywidualnie traktując każdego klienta i jego sprawę. Niezwykle ważna jest dla nas rzetelność.

Magdalena Dąbrowska Notariusz

Magdalena Dąbrowska
Notariusz

Mediator wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz na listę mediatorów stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Notariusz Magdalena Dąbrowska prowadzi kancelarię notarialną od marca 2007 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze asesora notarialnego w Izbie Notarialnej w Warszawie. Wizytator w Izbie Notarialnej w Warszawie.

Joanna Szeszkowska
Notariusz

Mediator wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz na listę mediatorów stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Notariusz Joanna Szeszkowska prowadzi kancelarię notarialną od marca 2007 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze asesora notarialnego w Izbie Notarialnej w Warszawie. Ukończyła szkołę prawa niemieckiego i prawa europejskiego prowadzoną przez Centrum Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Joanna Szeszkowska Notariusz

Nasze Biuro

Kancelaria Notarialna mieści się na II piętrze w budynku w Warszawie, przy alei Niepodległości numer 245 lokal 103.

Godziny otwarcia
pon. - pt. 09:00 - 17:00

W wypadku konieczności dokonania czynności poza godzinami urzędowania kancelarii prosimy o kontakt z kancelarią w celu ustalenia terminu i godziny spotkania.

Kancelaria biuro

Czynności Notarialne

Jako przedstawiciele notariatu RP przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwamy nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne a także dochowujemy tajemnicy notarialnej. Przed dokonaniem czynności, prosimy o kontakt z kancelarią osobiście, telefonicznie lub drogą mailową, w celu uzyskania informacji w zakresie wymaganej dokumentacji oraz kosztów.

Pomoc prawna

Płatności kartą

Łatwy dojazd

Parking

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1991 roku prawo o notariacie:

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. W wypadku udziału w czynności osób nie władających językiem polskim konieczny jest udział tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
 5. sporządza poświadczenia: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu („data pewna”), pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 6. spisuje protokoły,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.