Przyjęcie do depozytu

Wymagane dokumenty:

  • dane stron z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL,
  • w wypadku osób prawnych dane reprezentanta z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL, numer KRS, numer REGON i NIP,
  • pełnomocnictwo w wypadku działania pełnomocnika, w sytuacji udzielenia pełnomocnictwa poza granicami Polski konieczne jest sporządzenie go u notariusza, opatrzenie klauzulą apostille oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski,
  • datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt,
  • w wypadku przyjęcia pieniędzy na przechowanie jest to możliwe jedynie w związku z dokonywaną w kancelarii notarialnej czynnością, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na rachunku bankowym prowadzonym dla depozytów notarialnych przed podpisaniem protokołu przyjęcia na przechowanie.

Informacje o opłatach

Linki: