Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wymagane dokumenty:

  • dane stron z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL oraz w wypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej numer NIP,
  • odpis aktu stanu cywilnego Obdarowanego (urodzenia, małżeństwa) w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa,
  • w wypadku osób prawnych dane reprezentanta z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL, numer KRS, numer REGON i NIP,
  • pełnomocnictwo w wypadku działania pełnomocnika, w sytuacji udzielenia pełnomocnictwa poza granicami Polski konieczne jest sporządzenie go u notariusza, opatrzenie klauzulą apostille oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski,
  • podstawa nabycia np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia współwłasności zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku,
  • wartość darowizny,
  • umowa majątkowa małżeńska w wypadku jej zawarcia.

Informacje o opłatach

Linki: