Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Wymagane dokumenty:

 • dane stron z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL oraz w wypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej numer NIP,
 • w wypadku osób prawnych dane reprezentanta z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL, numer KRS, numer REGON i NIP,
 • pełnomocnictwo w wypadku działania pełnomocnika, w sytuacji udzielenia pełnomocnictwa poza granicami Polski konieczne jest sporządzenie go u notariusza, opatrzenie klauzulą apostille oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski,
 • podstawa nabycia lokalu np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia współwłasności zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku,
 • zaświadczenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji o objęciu albo nie objęciu lokalu prawem pierwokupu na podstawie powołanej ustawy, o ile informacje takie nie znajdują się na stronie internetowej danej gminy,
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem,
 • cena sprzedaży, warunki jej zapłaty, terminy i kwoty oraz wskazanie numeru rachunku bankowego,
 • data wydania lokalu,
 • umowa kredytowa w przypadku zakupu kredytowanego przez bank,
 • umowa majątkowa małżeńska w wypadku jej zawarcia.

Informacje o opłatach

Linki: